ประกาศ รับสมัคร บุุคคลพลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

————————————

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑  พยาบาล             จำนวน    1    อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑ เป็นบุคคลพลเรือน เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒2 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

2.2  มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดา, มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

๒.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต

2.2.2 ไม่เคยมีประวัติต้องโทษและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

๒.2.3 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง

๓. การรับสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครดังนี้

๓.๑ ใบสมัคร

๓.๒ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ไม่สวมหมวก ,ไม่สวมแว่นตา) จำนวน ๑ รูป

๓.๓ วุฒิการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา (ตัวจริง) และถ่ายสำเนา  จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๖ ใบรับรองแพทย์

๓.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อตัว – ชื่อสกุล

๔. กำหนดสถานที่และวันรับสมัคร

๔.๑ สถานที่ สมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ค่ายพ่อขุน      ผาเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

๔.๒ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ๒๕61 จนถึงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕61 ในเวลาราชการ

๔.๓ กำหนดสอบคัดเลือก วันที่  5  กุมภาพันธ์  ๒๕61  ณ  โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ดังนี้

๔.๓.๑   เวลา  ๐๙๐๐ – เวลา ๑1๐๐    สอบภาคทฤษฎี

๔.๓.๒   เวลา  ๑๓๐๐ – เวลา ๑๕๐๐    สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

๔.4 ประกาศผลสอบคัดเลือก  วันที่  6  กุมภาพันธ์  2561

๕. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง

โทร. ๐๕๖-๗๑๙๒๓๖ ,๐๕๖-๗๑๙๒๓๗  ต่อ 111

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *