ฝ่ายการเงิน

002-20141119

ร.อ.มีชัย  แจ้งการณ์
 ตำแหน่งนายทหารการเงิน
 หน้าที่ ตรวจสอบงบการเงิน

      003-20141119                                                                         004-20141119

        จ.ส.อ.กฤต  กันทอง                                                                                        ส.อ.นัฐการณ์  เวชสุภา

   ตำแหน่งเสมียนการเงิน                                                                                       ตำแหน่งเสมียนการเงิน

           หน้าที่รับผิดชอบ จัดทำบัญชีเงินเดือน                                          หน้าที่รับผิดชอบ  จัดทำงบรายรับสถานพยาบาล

 005-20141119                                                                            001-20141119

      นางปณิตา  หล้าเมือง                                                                                                     น.ส.รัตติกรณ์  น้อยลา

        ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี                                                                               ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

                                 หน้าที่รับผิดชอบ จัดทำงบประกันสังคม                                                         หน้าที่รับผิดชอบ  จัดทำรายละเอียดงบรายรับสถานพยาบาล

คำขวัญการเงิน

ซือสัตย์ บริการดี บัญชีเรียบร้อย

ค่านิยมที่เหล่าทหารการเงินพึงปฏิบัติ

1.ต้องยืนหยัดทำมนสิ่งที่ถูกต้อง

2.ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

3.โปร่งใสตรวจสอบได้

4.มีหัว ใจในการบริการ

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

จรรยาบรรณของเหล่าทหารการเงิน

1.ต้องเป็นผู้วื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ อย่างตรงไปตรงมา ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพล ใดๆ

2.ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ดำรงด้วยความประหยัด พอเพียง ละเว้นอบายมุข

3.ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ดำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีในความเป็นเหล่าทหารการเงิน

4.ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลัก

5.ให้บริการต่อผู้มารับบริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเสมอภาค เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจและใช้กริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน

6.มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นหมู่คณะ ด้วยความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกุลซึ่งกันและกัน

7.พร้อมที่จะพัฒนา เรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป สมามรถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัตงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *