แผนกเภสัชกรรม

แผนกเภสัชกรรม

ความมุ่งหมายให้บริการทางด้านเภสัชกรรม

แก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการด้วยใจ

 เพื่อให้ได้รับยาอย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และปลอดภัย ที่สุด

บุคลากรแผนกเภสัชกรรม

kampon1

พ.ต.กัมพล ล้อตระกานนท์

เภสัชกร

 

panya                                                                      seksan

ร.ต.ปัญญา พุ่มเจริญ                                                                              จ.ส.อ.เศกสรร ศิริไกร

นายสิบเภสัชกรรม                                                                                    นายสิบเภสัชกรรม

 

                        jaranya                         

 นางชุติมา สกุลเพ็ชร              นางจรัญญา สำราญสุข                 นางสาวนุจรี คงประยูร

            พนักงานธุรการชั้น 2                       พนักงานราชการ                 พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์