ยุทธศาสตร์

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง เป็นโรงพยาบาลทหารระดับทุติยภูมิขั้นต้นที่มีคุณภาพมาตรฐานและคุณธรรมในระดับดีเยี่ยมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ภายในปี 2561

พันธกิจ

ให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาชีพ มีความเอื้ออาทร รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้มารับบริการและตอบสนองนโยบายของหน่วยบังคับบัญชา

ค่านิยม

1. การมุ่งเน้นผู้ป่วยและลูกค้า
2. การทำงานเป็นทีม
3. องค์กรการเรียนรู้
4. การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล
5. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

การบริการ

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง เป็นโรงพยาบาลทหารระดับทุติยภูมิขั้นต้นที่มีคุณภาพมาตรฐานและคุณธรรมในระดับดีเยี่ยม
ตรวจโรคทั่วไป

ตรวจโรคทั่วไป

ให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เช้าเวลา 07.30-12.00 น. เย็น 17.00-20.00 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00น.

ฉุกเฉิน

ฉุกเฉิน

ให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.1669 หรือ 056-719237,056-719238 ต่อ101

ทันตกรรม

ทันตกรรม

ให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.

นวดแผนไทย

นวดแผนไทย

ให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

ให้บริการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 06.00-19.00 น. เย็น และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 06.00-19.00 น. #หยุดทุกวันศุกร์

อาชาบำบัด

อาชาบำบัด

ให้บริการ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-18.30 น.

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง